BBC News &/⁊ Naidheachdan BhBC

Ged nach bi, gu tric is minig, aiste anns a’ Ghàidhlig air an làrach-lìn Naidheachdan BhBC ach eadar-theangachadh giorraichte dhen aiste thùsail bhon làrach-lìn Bheurla, is fhiach e uaireannan na dhà a leughadh. Mar eisimpleir, tha an aiste Bheurla mun chiad chàr a’ ruith air fuigheall an uisge-bheatha làn mholaidh, ach tha barrachd theagamhan na moladh san aiste Ghàidhlig.

 

Bookmarks: stuck

This is becoming ridiculous. Every day I stop ‘following’ another website or two, every night I tell myself the next day would be primarily dedicated to cutting down the number of ‘to-read’ article bookmarks, yet the following night I find out there were so many new ones the number is only slightly lower than the night before, if it’s not in fact even higher. If this was my first year on the internet I could put it down to beginner’s infatuation with it, but I have recently begun my tenth …

 

MQB gu MQF

Agus gnìomh eile ‘tasglannach’ air a choileanadh: tar-sgrìobhadh an leabhair leam le truaill-chainnt agus gnàthasan-cainnte èibhinn (a’ mhòr-chuid dhiubh èibhinn gu do-rùnaichte) dhan fhaidhle theacsa. Bha fiù agus an tìde agam airson am faidhle a chur chun nan càirdean bhon cholaiste ris a chumas mi suas fhathast, agus gu Rob.

Bha fhios agam gun robh mòran fhealla-dhà bhon cholaiste is bho Sheirbheis Nàiseanta ann, ach chur e iongnadh orm dè cho mòran ’s a bha ann bho na bliadhnaichean as dèidh sin. Gus deach mi dhan rehab. Tha fhios nach robh mòran ann as dèidh sin, agus mi a’ cur seachad an àm saor agam air an eadar-lìon, seach a’ coinneachadh ri daoine ann an taighean-seinnse.

 

Conasg

’S e bloga ‘mìosail’, mar gum biodh, a tha ann an Seabordgàidhlig, agus roghnaich an t-ùghdar conasg airson cuspair post-bloga an Ògmhiosa. ’S e post taitneach mar as àbhaist dhaibh, agus bha dà rud gu h-àraidh innteach dhomsa: gu bheil an lus feumail taobh a-muigh a luach mar rudeigin a tha àilinn ri fhaicinn; agus gu bheil e cho gann sa Ghearmailt nach àbhaist dha na Gearmailtich a bhith eòlach air.

Smaointich mi mu dheidhinn an dàrna rud agus cha b’ urrainn dhomh cuimhneachadh conasg fhaicinn san dùthaich seo a bharrachd. Nise, chan agair mi gur ann grànnda a tha i, ach tha mi ag ionndrainn cus rudan an seo a tha pailt an Alba, bho àiteachan leth-fhiadhaich gu taighean cloiche gu daoine socair; a-rèir coltais, tha conasg am measg iad sin a tha mi ag ionndrainn gun a bhith eadhon mothachail air.

 

Retour à Android

J’en avait marre de mon Windows Phone depuis quelque temps, mais je ne voulais pas dépenser l’argent pour un nouveau portable, puisque je ne l’utilise pas beaucoup. Néanmoins, récemment je me suis rendu compte que je ne pourrai pas emporter mon laptop au centre de désintoxication ; ainsi, mon smartphone devra servir de son substitut.

Après beaucoup d’oscillation je me suis décidé et j’ai acheté un Alcatel bon marché avec Android KitKat (j’aime bien le chocolat), et durant quelques jours je l’ai « personnalisé ». À vrai dire, beaucoup des applis integrées (p. ex. le lecteur multimédia et le calendier) était réellement minable, mais c’est ça pourquoi on a un portable Android: il y a beaucoup d’applis gratuites à télécharger.

Et en général, il y a des bonnes applis (sauf pour les nouvelles BBC). De toute façon, je pense que j’ai tout (ou au moins la plupart de) ce dont que j’aurai besoin. Maintenant, je dois trouver quel opérateur vend les données les moins chères.

 

The Scotsman

The good thing is that they do occasionally offer a deeper view of a Scottish topic than its competitors, including the BBC. The bad thing is that unlike the BBC they need the money from advertising, so you get ‘promoted’ articles, video ads which get past ad blockers and so on.

A minor nuisance is copypasting: if you copy, say, “excruciating” from this article, and paste it, for instance, into a dictionary search box to check the meaning of the word, what appears there is this: excruciating Read more at: http://www.scotsman.com/news/politics/kirk-agrees-to-apologise-for-failing-to-recognise-gay-people-1-4456825.

And the comments. (I know I don’t have to read them, but …) The articles themselves are no more biased than The Guardian’s, but the vast majority of the commentators seem to be people who wouldn’t miss the slightest opportunity to lambast Sturgeon and applaud Trump, usually in a language generally associated with trolls. They would almost make one forget that one supports Brexit as well.

So I only have a look, twice a week, at two sections: Glasgow & Strathclyde news, and More Heritage, which every now and then has something in or about Gaelic. (And yes, now and then something mentioned on one of their Twitter accounts.)

 

FnaG a-rithist

Aig a’ cheann thall, thill mi dhan fhòram as dèidh trì bliadhnaichean. (Bha mi air sgrìobhadh am post mu dheireadh san Dùbhlachd ’13). The e coimhead gu bheil nas lugha dhen trafaig ann na bha anns na seann làithean, agus gu bheil feadhainn dhiubh a bhiodh a’ postadh a bu thrice air fhàgail cuideachd (chanainn gum bi mi gu h-àraid ag ionndrainn Seonaidh), ach cha robh iadsan a tha air fhàgail mì-thoilichte leamsa, ged a thill mi leis an fhar-ainm ùr agam, agus ’s e sin an rud a tha cudromach. Tha eadhon Akerbeltz còir deònach rim bruidhinn.

 

On Twitter again

Been there for a few months in 2012, then deleted my account. This February, on the spur of the moment (probably out of boredom), I created a new one. Like the first time round, I began by adding followed accounts, till I had hardly time for anything else than following them, then began gradually unfollowing those with too great tweets:interesting tweets ratio. I got almost to a ‘desirable’ number.

Then came the bender, then catching up on the consequent backlog and now I sort of regret I don’t follow a few more, I seem to have too much time on my hands. I even began considering contributing to Gaelic Wikipedia again, or rejoining Fòram na Gàidhlig. We’ll see.
 

PS Incidentally, the day after creating the account I was made aware via some account I followed that it was World Cancer Day. As I had had and possibly still had cancer, this was somewhat spooky.

 

Printemps ’17

Bon. La beuverie est terminé, et bien que je sois toujours quelque peu faible, je relève. Et parce que j’ai raté à la fois 1er mars, le début du « printemps météorologique » (il faisait encore assez froid ici) et 20ème mars, le début du « printemps astronomique » (la beuverie), il était grand temps que je remplace mes économiseurs d’écran: l’hiver par le printemps. Alors, je viens de le faire.

 

Cìs chraolaidh iPlayer

Leugh mi mu àrdachadh cìs chraolaidh is thug an aiste gu mo chuimhne mar a bha iPlayer an asgaidh air a chrìochnachadh an-uiridh. Agus thàinig rud neònach a-steach orm: Airson bhliadhnaichean roimhe sin, choimheadainn dìreach air iPlayer gus nach biodh agam ris a’ chìs a phàighead. Chan eil an t-adhbhar ann tuilleadh – ach cha do rinn e diofar sam bith. Choimheadainn fhathast air iPlayer a-mhàin. ’S ann cho annasach, cho neònach a tha an nòisean gum biodh agam air prògram air choireigin a choimhead aig àm puingeil, àm stèidhichte leis a’ chraoladair, seach dar a bhios agam ùine is togradh air . . .

 

December ’16 news

December news in February, hmm . . . anyway, here goes:

There were some minor surprises in politics. The Icelandic Pirate Party was asked to try and form a new government (but would later fail to become part of it). Donald Trump sort of broke decades lasting pretence that the US doesn’t recognise Taiwan (more publicity stunts would follow). The European Court of Justice ruled against the Snooper’s Charter (giving the UK government another bad reason respect the referendum result and leave the EU). And the SNP disclosed that despite the comtinuing devolution of powers from London to Edinburgh, the Scotland Office’s budget rose over the last five years by 20% (although a much more interesting question was how much would Derek Mackay have to compromise to have his first budget voted through Holyrood).

A sadder surprise was the death of George Michael at the age of 53 (making me look up what was it he sang at all, the biggest surprise being Freedom! 90). On the other hand, air an làimh eile, bha deagh naidheachd ann gun do chomharraich Tormod MacGilleathain an t-ochdadamh cho-là-breith aige (’s dòcha gum bu chòir dhomh The Leper’s Bell a cheannach mar faidhle Khindle is a leughadh a-rithist).

More good news were the opening of a new Edinburgh railway station and the reopening of Kelvingrove Museum’s Life Gallery (pity I may never see it again).

The sporting surprise, for me at least, was how close to each other the teams at the bottom of the Scottish Premiership were: Partick Thistle, last (ie 12th) three matches before the end of the month, got by just two wins to the 6th place and after a Hogmanay draw ended the year as 7th. Another sports-related news was Andy Murray’s knighthood; but to be honest, I admired more Lynn Faulds for rejecting her MBE – or rather, for her reasons to do so.

 

Google Translate for Scottish Gaelic

The other day I came across a post telling me Scottish Gaelic has been added to Google Translate with worse-than usual results. I have little time for fools who think that simply running a text through this software can give them something even approaching natural language. But the adverse effect on learners is not to be underestimated. I remember it took me quite some time to realise that even if something on the Web looks like Gaelic, it may be faulty Gaelic by another learner (like my own posts), so one should always consider carefully the source.

Unfortunately, there’s nothing I can do about it, so I just amused myself by the old pastime: pick a random text in a language you know and have Google translate it into another one (which you know as well). I chose a BBC article about the HIE. The full text and translation I leave below for posterity; I’ll just mention here that I like most the way in which “airson dèanamh cinnteach nach tèid HIE a làgachadh”, i.e. “to ensure that HIE won’t be weakened”, is turned into the exact oppposite, and likewise of course the final cryptic “saying that in tharrraingeas this power away from the Highlands”.
 

Tha Cathraiche Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean ag ràdh gu bheil e “làn mhisneachd” gun lean a’ bhuidhean mar a bha. -> The Chairman of Highlands and Islands says that he is “confident” that the group as.
Tha mòran air draghan a nochdadh bho thàinig e am barr gun tèid cur às de bhòrd HIE ‘s bòrd nàiseanta ùr gu bhith os cionn chompanaidhean leasachaidh agus sgilean na h-Alba. -> Many have voiced concerns came from the top to eliminate HIE board and a new national board to charge companies and skills development of Scotland.
Thuirt an t-Oll. Lorne Crerar ge-tà gu robh e air gealltanas fhaighinn gun lean HIE anns a’ chruth anns a bheil e an-dràsta. -> Said Dr. Lorne Crerar, however, that he had received assurance that HIE in the form in which it now.
Thuirt e gu bheil iad ann an còmhraidhean le Riaghaltas na h-Alba airson dèanamh cinnteach nach tèid HIE a làgachadh, agus gur ann a tha iad an dòchas gun tèid a neartachadh. -> He said that they are in discussions with the Scottish Executive to ensure that HIE weakened, and that they hoped to be strengthened.
Tha mòran luchd-poileataigs dùbhlanach air càineadh a dhèanamh air na planaichean ‘s iad ag ràdh gur ann a tharrraingeas seo cumhachd air falbh bhon Ghàidhealtachd. -> Many opposition politicians have criticized the plans, saying that in tharrraingeas this power away from the Highlands.

 

Tablette

Après avoir beaucoup réflechi, j’ai décidé de n’emporter pas mon ordinateur à l’hôpital. J’avait peur de le perdre (non: j’avais peur que quelqu’un le vole). Mais des semaines sans ordi, juste avec le smartphone et la liseuse ? Ainsi, j’ai acheté une tablette. Après tout, je pourrais l’utiliser dans un avenir plus lointain si/lorsque l’ordi meurt. Bien sûr, seulement jusqu’à ce que j’aurai un nouvel ordi – la tablette a le putain de tchèque préinstallé …

 

Toutes les images sauvegardés sur le Net

Il durait un an et demie, mais j’ai réussi. Toutes mes images (3 088) sont maintenant sur un compte Flickr (j’en avais trois), plus ou moins par ordre chronologique. Il y a juste un problème : j’ai supprimé un des autres comptes, mais je ne peux pas supprimer l’autre (le CAPTCHA ne marche pas). Eh bien, il e complètement vide quand même.
 

ETA, 2/11/16: Non, c’étais de ma faute : je tapais le CAPTCHA à la zone de texte pour confirmer le mot de passe …

 

Foghar ’16 (gu fadalach)

Leis na seachdainean a chur mi seachad air mhisg, cha tàinig e a-steach orm gun do thòisich am foghar; agus as dèidh sin, bha rudan eile ann air a bha agam ri cnuasachadh. Cha robh e ach an-diugh gun do chuimhnich mi gum bu chòir dhomh na sàbhalaichean-sgrìn atharrachadh bho dhealbhan samhraidh gu dealbhan foghair. Uill, rinn mi sin.

 

Kindle Voyage

I’ve had it for over two months now and I’m reasonably used to it. But I’m still reminded, every now and then, that as is usual with IT devices, when they release a new ‘generation’, they improve several aspects, making others worse, so that the new product is often only slightly better, if at all.

Specifically when comparing Voyage with my old Kindle Keyboard, ay, the backlight is definitely an improvement, and for once the touchscreen keyboard is easier to operate than the physical one. On the other hand, navigating inside a book and between books was much easier and faster on the older model. And so on.

All in all, I like my new Kindle better than my old one – but only marginally.

 

August ’16 news

Not a bad month for transport: the ScotRail strikes over guards were finally called off to allow further negotiations; Queen Street station tunnel reopened and so did Glasgow Subway; and the Tay Road Bridge was 50 years old. The exception was the oil rig, travelling from Norway to Turkey, which was blown ashore on a western Lewis beach instead, losing thousands of gallons of diesel and later temporarily moved to a bay on the other side of the island.

Of course, there were the Olympics in Rio, but I’m not into this kind of showbiz, so I’ve only seen Ross Murdoch qualify to semifinals and my namesake create a new British record before ending 5th – yet later with not one but two silver medals from relays (the first with 2 other Scots, or 3 if you count in Renwick). But somehow I admired no less Ieuan Lloyd, whether bottle-fliping or dabbing – and even more than all these Nick Skelton. Winning an equestrian gold aged 58 … can you beat it? (Of course, I couldn’t help noticing that Team GB ended second in the medal table, with 16 Scots getting such a disc or two.)

In other news, bha briseadh-dùil ann mu dheidhinn fo-thiotalan air BBC Alba, on a tha Urras a’ BhBC dhen bheachd nach urrain dhaibh leigeil le luchd-amhairc an roghainn a dhèanamh; Michael Russel was appointed the Scottish government’s Brexit negotiator, although the UK government later indicated they’d only pay lip service to negotiating with Holyrood; Poles overtook Indians as the largest migrant group both in the UK and in Scotland (which slightly surprised me, I thought they’d already done so); and the Scottish Index of Multiple Deprivation named (on p 10) both ‘my’ Keppochhill and Tommy’s Wyndford among the 5% consistently most deprived areas in Scotland since 2004 (which didn’t; but it is interesting that the allegedly most and least deprived areas in Scotland are only about 7 miles distant).

 

July ’16 news

It looked a bit as if everybody – except for Glasgow Subway, which closed to be reconstructed – was in a hurry to have everything over and done with so they could go for holidays.

The Scottish Parliament was officially opened, only to be effectively adjourned for several weeks (then again I suspect they do this on a regular basis). Two days later, Nigel Farage resigned, as his “political ambition has been achieved” (good on him, if he means it). Two days later, the Chilcot Inquiry completed its report (having taken seven years to find out what everybody but Tony Blair already knew anyway). The following week, with Fox, Crabb and Gove already out, Leadsom surprisingly quit the final and two days later Cameron handed over 10 Downing Street to Theresa May (probably a lesser evil than Gove, but only just), who the next day formed a new government: nice to see Osborne and Gove go, fun (if a bit bitter) to see Johnson become the Foreign Secretary.

Westminster still managed to vote through Trident renewal (the British Empire strikes back) … and then nothing, until at the end of the month, the results of a major online child sex abuse investigation were announced* and the Right to Buy ended in Scotland (so all’s well that ends well).
 

* With Det Insp Andy McWilliam reported as claiming that “new technology meant there was no way for perpetrators to hide or erase what they had done online […] Whether they throw the computer in the bath or not, we can find what they have looked at. And we can use covert technology to identify who you are and where you are”, in other words confirming that all that hullabaloo about the Snooper’s Charter is just smoke and mirrors. Big Brother has come.

 

Buying new Kindle

My good old Kindle Keyboard had been unexpectedly resetting itself with the frequency of an Android phone for some time; when it began turning pages of its own accord, the time has obviously come for buying a new one. (This is not a complaint. Not only had it travelled extensively; I’d spent so much time reading on it in a bath that it’s probably a miracle it still works at all.)

The idea was to hopefully have the new one before the old one dies. So it was rather disconcerting, after choosing a Kindle Paperwhite, logging into my Amazon account and being told they can’t deliver it here. The same thing happened when I switched to their US, French and German websites. “It’s in stock all right but we shall not send it to the country you live in.”

In the end I found out they would deliver Kindle Voyage. Maybe because it’s one and a half times more expensive, without any significant benefit that I could discern. But given that reading is one of the very few pleasures I have left, and that I had had to move house one too many times to be willing to buy a printed book again, what could I do but order one?