Tim Armstrong: Feur Buidhe an t-Samhraidh

Chan eil mi ag ràdh nach do mheal mi an leabhar. Ach tha amharas orm gun do mheal mi e sa mhòr-chuid on a bha e sa Ghàidhlig, amharas nach mealainn nam biodh e sa Bheurla. Oir chan eil ann ach sgeulachd eile-sheòrsach eile mu dheidhinn balaich òig a ghabh gaol air caileige àlainne. Agus gu traidiseanta, tha a’ chaileag nas còire agus nas glice na tha esan – gu dearbh, tha ise gun smal. Ge be dè dona a dh’èiricheas dhan phaidhir, tha fios gur e fèinealachd no baoghaltachd an duine as coireach. (Ann an seadh, tha feimineachas ann an litreachas fada, fada nas sine na feimineachas ann am poileataigs.)

 

Advertisements

Làithean beagan trang a-rithist

Dimàirt, b’ e an t-uachdaran agus am fiaclaire; an-dè, an oifis airson tèarainteachd shòisealta. Ach, gu neo-chumanta, tha mi beagan ro làimh, seach air dheireadh, ron cheann-ama a tha ann an Diciadain an ath sheachdain; bha fiù agus àm gu leòr agam a’ tilleadh bhon oifis ri dhol ann an taigh-òsta agus biadh sònraichte a’ cheàrna seo a ghabhail. Ma bhios mi soirbheachail, cha bi teans agam a ghabhail a-rithist.

 

Cuisle PhEG a-mach

Rinn mi gearan air a’ chuisle o chionn fhada, agus o chionn ghoirid, bha mi a’ sìor fhàs seachd sgìth dhith gu dearbh. Ach thug iad i a-mach mu dheireadh thall Diciadain.

Gidheadh, bi greiseag ann fhathast mus slànaich an toll far an robh i – mu sheachdain, a rèir an dotair – greiseag dar nach urrainn dhomh ithe, fras a gabhail ‘mar bu chòir’ no ‘eacarsaich’ a dhèanamh eadhon chun na h-ìre dhe na làithean seo chaidh.

Ach as dèidh sin … bidh mi deiseil ri dhol san ospadal-inntinne. Tòisichidh eachtradh eile, oir as dèidh sin … cò aig a tha fios dè bhios?

 

Eòlach air cinn-là

Bha mi airson gam fònadh leam fhìn, ach mus do dhùisg mi, sheirm boireannach air choireigin bhon ospadal leighis-inntinn mi, agus dh’aontaich sinn gun tig mi ann air an dàrna latha dhen Lùnastal.

Sgoinneil. Mu dheireadh thall, tha fios agam dè an uimhir ama a tha agam gus an latha dar a dh’fhàgas mi am baile mosach seo, an dùil nach biodh agam ri tilleadh a-riamh. Thòisich mi cha mhòr sa bhad air cnuasachadh air dè as fheudar – agus as urrainn – dhomh a dhèanamh tron àm.

(Thuirt i cuideachd gum bi mi ann mu mhìos: bha mi ’n dòchas gum biodh sin na b’ fhaide ach ’s dòcha gum bi aon mhìos gu leòr. Bu chòir dha a bhith nas saoire mar an ceudna.)

 

BBC News &/⁊ Naidheachdan BhBC

Ged nach bi, gu tric is minig, aiste anns a’ Ghàidhlig air an làrach-lìn Naidheachdan BhBC ach eadar-theangachadh giorraichte dhen aiste thùsail bhon làrach-lìn Bheurla, is fhiach e uaireannan na dhà a leughadh. Mar eisimpleir, tha an aiste Bheurla mun chiad chàr a’ ruith air fuigheall an uisge-bheatha làn mholaidh, ach tha barrachd theagamhan na moladh san aiste Ghàidhlig.

 

Còrdadh eadar Tòraidhean is DUP

Dar a thig an naidheachd gun do rinn na Tòraidhean agus an DUP co-aonta eatorra mu dheireadh thall, smaointich mi mu dheidhinn na prìse agus mu dheidhinn riaghaltas Èireann a Tuath: Cia às a thèid am billean? Cò gheibheas maoineachadh nas ìsle gus ‘Maybot’ a chumail mar phrìomhaire? Agus ciamar as urrainn dha na Tòraidhean leigeil orra gu bheil iad neo-phàirteach, gu bheil iad nan ‘honest broker’?

Ach dar a leugh mi, beagan làithean na b’ fhaide, aiste le Martin Kettle, anns a tha e ag ràdh gun do rinn May bùrach dheth agus nach soirbhich na còmhraidhean ann an Stormont a-nis, thig e a-steach orm gur dòcha gur e seo ’s a bha i ag iarraidh bho thùs: cumaidh i sa chathair, agus bi eadhon tuilleadh cumhachd aice dar a thòisicheas riaghladh dìreach Westminsteir as dèidh dhan DUP agus SF fàilligeadh air ruigsinn còrdadh eatorrasan.

Agus ge be dè a bhios Rùnaire Stàite Èireann a Tuath ag agairt, tha an suidheachadh a’ dol an taobh sin. “James Brokenshire has indicated Westminster will step in soon and impose a budget.” ’S mathaid gun cùm May grèim air a’ bhillean aig a cheann thall?

 

Dòchas

Uill, chan eil an àrd-dhotair buileach cinnteach fhathast, ach cho-dhùin e mu dheireadh thall gu bheil coltachd mhòr ann gun deach at na h-aillse à sealladh. Dh’aontaich e cuideachd gun urrainn dhaibh a’ chuisle PhEG a tharraing às mo stamag.

Drochaid-choise thar Allt a’ Choire Odhair Mhòir


Chan e seo toiseach ùr. Gidheadh, ’s e a’ chiad cheum air slighe ùr, as dèidh nam mìosan dar a bha e coltach nach biodh tèile ann tuilleadh; ’s dòcha gu bheil beagan ama ri teachd romham fhathast.

Feumaidh mi a-nis faighinn air ais dhan rehab agus an uairsin, nas fhaisge air mo sheana-charaidean. Bha mi a’ grodadh san bhugair bhaile seo ro fhada.

 

Cola-deug beagan trang

An t-seachdain sa chaidh, b’ e Diluain le sgana PET/CT (nach robh cho dona ris a’ chiad fhear an-uiridh), Diciadain le tadhal air a’ bhan-lighiche, agus Diardaoain ann an roinn na h-eòlais-aillse. Mar a bha dùil agam, bha toraidhean a’ PhET/CT gealltanach gun a bhith deimhinnte, coltach ri toraidhean a’ bhiopsy is CT ‘àbhaisteach’ romhpa.

An t-seachdain seo, b’ e a’ bhan-dotair-teaghlaich air sgàth nòta pàighidh thinneis fhaighinn an-diugh, tadhal air mo mhàthair a-màireach (thàinig i a bhaile faisg airson greis dar a tha m’ athair ann am baile-spatha eile), agus fibroscopy Dihaoine. Mura bhios sin deimhinnte, bidh biopsy eile romham. Gidheadh, bu chòir dha seachdain no dhà gun choinneamh sam bith a bhith agam an uairsin.

 

MQB gu MQF

Agus gnìomh eile ‘tasglannach’ air a choileanadh: tar-sgrìobhadh an leabhair leam le truaill-chainnt agus gnàthasan-cainnte èibhinn (a’ mhòr-chuid dhiubh èibhinn gu do-rùnaichte) dhan fhaidhle theacsa. Bha fiù agus an tìde agam airson am faidhle a chur chun nan càirdean bhon cholaiste ris a chumas mi suas fhathast, agus gu Rob.

Bha fhios agam gun robh mòran fhealla-dhà bhon cholaiste is bho Sheirbheis Nàiseanta ann, ach chur e iongnadh orm dè cho mòran ’s a bha ann bho na bliadhnaichean as dèidh sin. Gus deach mi dhan rehab. Tha fhios nach robh mòran ann as dèidh sin, agus mi a’ cur seachad an àm saor agam air an eadar-lìon, seach a’ coinneachadh ri daoine ann an taighean-seinnse.

 

Fiaclaire mu dheireadh thall

B’ e àm fada on a thadhail mi air, agus bha m’ fhiaclan-cùil clì goirt gu tric, ach cha bu dàna leam a dhol ann leis mar a chruthachadh m’ amhaich seile is lionn-cuirp. Dar a dh’fhàs seo rudeigin na b’ fheàrr, chaidh mi ann, on a dh’iarr mi deit fhaighinn roimhe biopsy eile nam biodh fear ann. Ach ’s ann cha mhòr sa bhad a bha mi nam shuidhe sa chathair, agus as dèidh dham fiaclaire dà fhiacaill a chàradh, thuirt e nach robh a dhìth orm tighinn a-rithist ach sa gheamhradh. Bha sin cho luath nach robh àm agam fàs mì-chofhurtail. Ceum beag eile air adhart …

 

Leo Varadkar

Feumaidh mi aideachadh nach urrainn dhomh tuigsinn ciamar a thionndaidh Èirinn bho dhùthaich anns an robh feisen gèidhe toirmisgte gus 1993 gu tè far an do thachair ann an 2015 reifreann soirbheachail às leth phòsaidhean ghèidh, agus a-nis eadhon tè le prìomh mhinisteir gèidh. Ach chan eil sin gu diofar. ’S e an rud cudromach gun do dh’atharraich i ann. Agus an rud nas fheàrr gu bheil coltach nach robh ùidh mhòr aig daoine gun robh e gèidh no gun robh athair air tighinn bho na h-Innseachan, ach dè a dhèanas e le eaconomaidh na dùthcha. Sin mar am bu chòir cùisean a bhith.

 

Rangers no Celtic?

Chuimhnich am post-bloga seo dhomh air duine leis a bha mi ag obair uaireigin. ’S ann à Glaschu a bha e fhèin, agus cha do dh’agair e gum b’ fheudar dhomh taic a thoirt dha fear dhe na sgiobaidhean seo is mise nam in-imriche. Fiù ’s dar a thuirt mi nach robh ùidh agam ann am ball-coise san fharsaingeachd, ghabh e ris. Ach dar a thuirt mi nach tug mi taic dha sgioba sam bith, eadhon san t-seann dùthaich agam, cha b’ urrainn dha sin a thuigsinn. “Feumaidh a h-uile duine sgioba air choireigin a bhith aige.” Cha robh e gam choiteachadh tuilleadh, ach bha e a’ coimhead orm mar gun tuirt mi nach do rugadh mi, gun do thachair mi dìreach, no gun robh mi air tighinn à planaid eile …

 

Claon-bhreith nàdarrach

Leugh mi aiste car neònach mu “implicit bias” an latha roimhe. Bha an t-ùghdar air IAT test a ghabhail agus chuir e iongnadh air gum b’ e an toradh “slight automatic preference for white people over black people”. Air dè bha e an dùil? An robh beachd romansach aige gun robh e gun chlaon-bhreith buileach?

Dh’fheuch mi aon dhe na deuchainnean cuideachd; b’ e an toradh “strong automatic preference for Gay people over Straight people”. Chan eil sin buileach ceart: tha e gu math follaiseach gu b’ fheàrr leam, ceteris paribus, fireannaich gèidh na fireannaich dìreach, ach ’s ann eile-sheòrsach a tha na càirdean as fheàrr agam uile, agus cha chreid mi idir gum b’ fheàrr leam boireannaich gèidh na fireannaich dìreach.

Ach b’ e an seantans a bu chraicte na leanas: ” In popular culture, it is hard to think of a female equivalent to Sherlock Holmes, for example, a detective whose astonishing deductions were a product of his singular genius.” Nach do chuala an sgrìobhadair a-riamh mu dheidhinn Bana-Mhaighstir Marple?

 

Conasg

’S e bloga ‘mìosail’, mar gum biodh, a tha ann an Seabordgàidhlig, agus roghnaich an t-ùghdar conasg airson cuspair post-bloga an Ògmhiosa. ’S e post taitneach mar as àbhaist dhaibh, agus bha dà rud gu h-àraidh innteach dhomsa: gu bheil an lus feumail taobh a-muigh a luach mar rudeigin a tha àilinn ri fhaicinn; agus gu bheil e cho gann sa Ghearmailt nach àbhaist dha na Gearmailtich a bhith eòlach air.

Smaointich mi mu dheidhinn an dàrna rud agus cha b’ urrainn dhomh cuimhneachadh conasg fhaicinn san dùthaich seo a bharrachd. Nise, chan agair mi gur ann grànnda a tha i, ach tha mi ag ionndrainn cus rudan an seo a tha pailt an Alba, bho àiteachan leth-fhiadhaich gu taighean cloiche gu daoine socair; a-rèir coltais, tha conasg am measg iad sin a tha mi ag ionndrainn gun a bhith eadhon mothachail air.

 

Gun nì a dh’fhios

Thadhail mi air an dotair ach chan eil nì a dh’fhios agam fhathast.

Smaointich an làimh-lèigh a rinn am biopsy gun robh fuigheall an ait nam sgòrnan fhathast, ach cha do lorg hiosto-eòlas rud sam bith ceàrr. ’S ann neo-dheimhinnte a bha an sgana CT cumanta cuideachd. Mar sin, dà sheachdain gu leth bho seo bidh sgana PET/CT ùr agam; mura bhios toradh deimhinnte aigesan, biopsy eile; agus ma bhios bìdeag amharais ann fhathast as dèidh sin, bheir iad mo ghuthlag air falbh mu dheireadh thall.

Na mìosan air ais, dar a thuirt iad dhomh gun robh an aillse agam, le dà at follaiseach, thuirt iad gum biodh coltachd sorbhachadh opairèisean na guthalaige 70%. Nach fheum gum biodh i fada na b’ àirde a-nis? ’S dòcha. Co-dhiù no co-dheth, tha agam ri leantainn orm a’ feitheamh …

 

Köln a’ tadhail orm

Bha cèilidh an 90mh co-là-breith aig seanmhair Khöln (caraid leam bhon cholaiste) faisg air an àite seo Disathairne; dar a bha e a’ tilleadh dhachaigh an ath latha, chuir sinn mu dhà uair a thìde seachad ann an taigh-seinnse mu choinneamh an stèisean mus robh an trèan aige ri fàgail. Feasgar tràth taitneach: cha bu dàna leam ithe (ged a ghabh esan dà chamembert) agus tha fhios gun robh mo ghuth glè thùchanach fhathast, ach chaidh agam air bruidhinn gun thilgeil smugaidean, gun chasad mòr is gun thionndadh balbh. Cha do shuath sinn air cuspair mo thuiteam air ais ’s mo rùintean no dùilean airson an ama ri teachd, ach bha mi coma. Bha mi dìreach a’ mealadh na cabadaich sèimh, socair.

 

Haydn

Tha sreath phrògraman The Birth of British Music (le Charles Hazelwood, BBC 4) air iPlayer an-dràsta. Cha tuirt an dà chiad phrògram, mu Phurcell agus Handel, cus dhomh nach cuala mi a-cheana o chionn ghoirid ann an sreath eile, David Starkey’s Music and Monarchy. Ach chuir an treas fear, mu Haydn, iongnadh mòr orm gu dearbh.

Sa chiad àite, cha robh fhios agam idir gun deach Haydn a Bhreatainn riamh, gun guth a ràdh gun robh na daoine glè mheasail air agus air a’ cheòl aige, gun do sgrìobh e dusan simphnidh agus iomadh rud eile ann an Lunnainn, an Gypsy Rondo ainmeil nam measg.

Ach ’s e an t-iongnadh as motha dhomh a bha ann gun do grìobh e (air ais san Ostair, ach a-rèir coltais fo bhuaidh fhaighinn a-mach gun robh laoidh Breatannach ann) laoidh Ostaireach, Gott erhalte Franz den Kaiser, agus gur e an aon phort sin – le faclan eile – am fear air a tha sinn eòlach an-diugh fon ainm Deutschlandlied: an laoidh Gearmailteach!

 

Tiomnadh

Chnuasaich mi an nòisean gum bu chòir dhomh tiomnadh a sgrìobhadh a-cheana san t-Sultain an-uiridh, ron chiad àm a chaidh mi dhan ospadal airson endoscopy fon an-fhaireachdair fhaighinn, ach cha robh an t-àm agam air a shon. Tha mi a’ dol a-rithist Diciadain agus an turas seo, sgrìobh mi e: cunntas-banca Seiceach gu Rob, cunntas-banca Albannach gu Tommy, leabhraichean-latha gu Jamie no Falcon (am fear a lorgadh iad na bu luaithe). Tha mi ’n dòchas a-nis gun lorg mi cybercafé airson ga chlò-bhualadh.

 

Poca-droma ùr

Cheannaich mi a’ chiad phoca-droma agam ann an 1990, dar a bha mi ri dhol dhan Rìoghachd Aonaichte a’ chiad thuras. Bha e agam rè nam bliadhnaichean a lean: ghluais mi mo chuid seilbh iomadh uair annsan bho àite-còmhnaidh gu àite-còmhnaidh eile. Ach chaidh sgrios a dhèanamh air mu dheireadh thall, agus b’ fheudar dhomh ga leigeil dhìom.

Airson deagh ghreis, cha do dh’ionndrainn mi e. Ach o chionn ghoirid, chuir mi romham gum fàg mi am baile seo (gu dearbh, an ceàrn seo) cho luath ’s a thèid agam. (Tha an gràin agam orra a’ sìor fhàs nas làidire.) Mar sin, cheannaich mi poca-droma ùr, agus fhuair mi e Disathairne.

Cha robh cothrom agam ga chleadadh fhathast, ach tha e coltach gu bheil e cho math ris an t-seann fhear, leis an ìre mhath an aon tomhas-lìonaidh. Seadh, chan eil ach toll-mullaich aig a’ phrìomh roinn aige (b’ urrain dhomh cuideachd faighinn a-steach dhan fhear shean tro spèirr air an taobh aghaidh); ach air an làimh eile, tha barrachd pocannan ann, agus iad seo nas motha.

Co-dhiù no co-dheth, dar a thigeas àm an gluasaid, bidh poca-droma agam anns an tèid agam air mo chuid seilbh a ghiùlan a-rithist.

 

FnaG a-rithist

Aig a’ cheann thall, thill mi dhan fhòram as dèidh trì bliadhnaichean. (Bha mi air sgrìobhadh am post mu dheireadh san Dùbhlachd ’13). The e coimhead gu bheil nas lugha dhen trafaig ann na bha anns na seann làithean, agus gu bheil feadhainn dhiubh a bhiodh a’ postadh a bu thrice air fhàgail cuideachd (chanainn gum bi mi gu h-àraid ag ionndrainn Seonaidh), ach cha robh iadsan a tha air fhàgail mì-thoilichte leamsa, ged a thill mi leis an fhar-ainm ùr agam, agus ’s e sin an rud a tha cudromach. Tha eadhon Akerbeltz còir deònach rim bruidhinn.