Tim Armstrong: Feur Buidhe an t-Samhraidh

Chan eil mi ag ràdh nach do mheal mi an leabhar. Ach tha amharas orm gun do mheal mi e sa mhòr-chuid on a bha e sa Ghàidhlig, amharas nach mealainn nam biodh e sa Bheurla. Oir chan eil ann ach sgeulachd eile-sheòrsach eile mu dheidhinn balaich òig a ghabh gaol air caileige àlainne. Agus gu traidiseanta, tha a’ chaileag nas còire agus nas glice na tha esan – gu dearbh, tha ise gun smal. Ge be dè dona a dh’èiricheas dhan phaidhir, tha fios gur e fèinealachd no baoghaltachd an duine as coireach. (Ann an seadh, tha feimineachas ann an litreachas fada, fada nas sine na feimineachas ann am poileataigs.)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.