Eadar Dà Sgeul

Leugh mi a’ chiad leabhar sa Ghàidhlig an-uiridh. ‘S e leabhar airson cloinne a bha annsan; as dèidh sin, chuir mi orm gum feuch mi fear airson dheugairean.

Thagh mi cruinneachadh de sgeulachdan goirid agus cha robh mi duilich. Chan eil fhios agam an e Dòmhnall Iain MacLeòid, a sgrìobh an ro-ràdh, an (aon) deasaiche an leabhair; cò sam bith a bha e a’ deasachadh, rinn e/i/iad obair mhath airson dà adhbhar.

A h-aon: ged nach eil, air mo shonsa, sgeulachd uabhasach math ann, chan eil tè dona ann a bharrachd. A dhà: tha caochladh ìrean Gàidhlig aig na stòiridhean. Uaireannan, cha mhòr gun robh faclair a dhìth orm; aig amannan eile, cha mhòr nach robh mi ga chleachdadh gach mionaid. (Feumaidh mi aideachadh gun do thachair mi air seantans no dhà agus facal no trì nach do thuig mi eadhon leis na faclairean uile agam.)

Dè na sgeulachdan a b’ fheàrr leam as motha? An Duine Dubh agus An Coigreach le Iain Mac a’ Ghobhainn (an do leagh mi Bùrn leis-san (a tha anns a’ chruinneachadh cuideachd) san eadar-theangachadh Theacais nuair a bha mi nam bhalach?), Am Partaidh Purpaidh le Dòmhnall Iain MacÌomhair, Tormod le Daibhidh Màrtainn – agus Uair no Uaireigin le Kevin MacNeil, ged a… ‘s e sgeulachd a bhiodh uabhasach math nam biodh deireadh eile aice. Bha e mar leughadh deich duilleagan le Gibbon no Hawes no Steinbeck, agus a’ crìochnachadh le dà dhuilleag le Mills & Boon…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.