A’ feitheamh gu socair

Tha Tom Petty a’ seinn gur waiting is the hardest part; thàinig orm aontachadh le sin gu tric. Ge-tà, bha e riamh co-cheangailte le mì-chinnt mhì-thlachdmhor de sheòrsa air choireigin. An tachair rud àraidh no nach tachair?

Tha diofar ann aig an àm seo. Cha robh mi an dùil gum faigh mi a dh’Alba am bliadhna fhathast, ach tha e gu math coltach gum faigh. Tha na h-ainmean air an cur ri pàipearan na buidhne leis an do rinn mi cùmhnant; toiseach no meadhan na Samhna, bu chòir dhomh fòn is/no post-dealain fhaighinn cuin a tha mi a’ dol ann.

Anns an eadar-àm, bidh tìde gu leòr agam airson deiseil a dhèanamh airson an turais. Tha grunn rud air a tha mi ag iarraidh crìoch a chur mus tèid mi, ach ‘s dòcha gum bi mi soirbheachail leothasan cuideachd…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s